ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GOEDKOOPSTOFFEREN

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin de in Nederland gevestigde besloten vennootschap Goedkoopstofferen gevestigd te Geleen, verder te noemen ‘Goedkoopstofferen’, met haar afnemers of opdrachtgevers, verder te noemen ‘de koper’, overeenkomsten sluit, ongeacht de aard van de door Goedkoopstofferen te verrichten prestatie, en op de verklaringen die partijen in dat kader afleggen.
 2. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen, strijdig met deze voorwaarden zijn voor Goedkoopstofferen slechts bindend, indien en voor zover deze door Goedkoopstofferen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. De in de vorige zin genoemde afwijkingen, aanvullingen en bedingen hebben geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.
 3. Goedkoopstofferen wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper van de hand. Onder ‘zaken’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het leveren van diensten, zoals project- support, projectadvisering, montage, programmering en onderhoud. Onder ‘koper’ wordt tevens de opdrachtgever bedoeld.
 4. Goedkoopstofferen heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

 1. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Goedkoopstofferen gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger en ongeacht of deze bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
 2. Goedkoopstofferen heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen, indien zij om haar moverende redenen de overeenkomst niet wenst aan te gaan. Op de koper rust het bewijs dat Goedkoopstofferen de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen en op welk moment Goedkoopstofferen de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging door Goedkoopstofferen.
 4. In het geval Goedkoopstofferen de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd vormt het enkele feit van ieder begin van uitvoering dan wel levering c.q. het verrichten van de dienst, voldoende bewijs van het bestaan en de datum van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en Levering

 1. De levering van zaken door Goedkoopstofferen aan de koper vindt plaats op het tijdstip, waarop de gekochte zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld. Op dat tijdstip gaat het risico van het verkochte over op de koper. Dit tijdstip wordt door Goedkoopstofferen schriftelijk aan koper medegedeeld. Indien tussen partijen discussie ontstaat over dit tijdstip dan geldt de schriftelijke mededeling van Goedkoopstofferen ter zake als dwingend bewijs. Koper heeft het recht om tegen dit dwingend bewijs tegenbewijs te leveren door alle middelen rechtens. Bij onduidelijkheid over dit tijdstip of bij afwezigheid van een schriftelijke mededeling als hiervoor bedoeld heeft in ieder geval als tijdstip van levering te gelden het moment waarop de door koper gekochte zaken bij hem afgeleverd zijn dan wel aan hem ter afname aangeboden zijn. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verzend-, transport-, en verzekeringskosten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Goedkoopstofferen heeft het recht om prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de koper, ongeacht of deze voorzienbaar waren.
 3. Goedkoopstofferen heeft het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten terstond in rekening te brengen.
 4. Goedkoopstofferen behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.
 5. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de levering voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Overeengekomen levertermijnen gelden bij benadering en zullen nimmer als fatale termijn kunnen worden aangemerkt. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn zal Goedkoopstofferen in overleg treden met de koper. Niet tijdige levering door Goedkoopstofferen kan dan ook nooit een geldige reden voor de koper opleveren de overeenkomst met Goedkoopstofferen te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 50% is overschreden. Ook na verloop van een verlengde termijn dient Goedkoopstofferen eerst schriftelijk door de koper in gebreke te worden gesteld waarbij Goedkoopstofferen een termijn van tenminste 28 dagen voor de nakoming wordt gegeven alvorens zij ter zake in verzuim kan geraken.
 7. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment, waarop deze volgens overeenkomst hem worden bezorgd.
 8. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper, die alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn.
 9. Geleverde zaken worden in beginsel nimmer door Goedkoopstofferen teruggenomen; in geval, om welke reden ook, Goedkoopstofferen uitdrukkelijk aan de koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van de koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.

Artikel 4: Project-support en –advisering

 1. De kosten voor het maken van CAD-tekeningen, collages en presentaties, alsmede de kosten van projectbegeleiding komen voor rekening van de koper.
 2. De adviezen, presentaties, instructies e.d. worden door Goedkoopstofferen naar beste weten gegeven. Goedkoopstofferen staat echter niet in voor het behalen van het door de koper daarmee gewenste resultaat.

Artikel 5: Reclames

 1. De koper dient de door hem gekochte zaken bij levering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Goedkoopstofferen te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
 2. Indien de koper het gekochte afhaalt of laat afhalen is hij verplicht om dat gekochte op de overeengekomen plaats van afhaling aan een keuring op hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden te onderwerpen.
 3. In ieder geval zal beoordeling of de zaken beantwoorden aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin het verkeert op het tijdstip van de levering.
 4. Zaken, waaromtrent door de koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Goedkoopstofferen worden gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. Het is koper niet toegestaan deze zaken, zonder toestemming van Goedkoopstofferen, retour te zenden. Indien zulks wel geschiedt dan komen de kosten hiervan voor rekening van de koper.
 5. Indien de koper niet binnen de in art. 7 lid 5 gestelde termijn heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd dan wel het in het voorgaande lid gestelde niet is nagekomen zal de koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard en vervallen alle vorderingsrechten ter zake.
 6. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
 7. Steeds geldt dat op de koper de bewijslast rust dat de gebreken ter zake waarvan hij klaagt al op het moment van de levering aanwezig waren.
 8. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen hoeft Goedkoopstofferen niet in behandeling te nemen en leiden niet tot welke aansprakelijkheid van haar dan ook. Indien Goedkoopstofferen dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van door Goedkoopstofferen aan de koper verkocht een geleverde zaken zal eerst op de koper overgaan, indien en zodra de koper de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Goedkoopstofferen ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de betreffende overeenkomst en de vorderingen heeft voldaan die Goedkoopstofferen op hem verkrijgt indien hij te kort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
 2. Wellicht ten overvloede worden onder de verplichtingen als in lid 1 bedoeld tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de koper aan Goedkoopstofferen verschuldigd is of wordt ter zake van het niet dan wel niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van die verplichtingen.
 3. Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij Goedkoopstofferen rust is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbare eigendom van Goedkoopstofferen op te slaan en/of van merktekens te voorzien, kan hij de zaken niet verkopen en evenmin als zekerheid aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht dan wel enig ander recht en is hij gehouden ieder evenement dat Goedkoopstofferen in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Goedkoopstofferen te melden.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen diefstal, al zijn aanspraken op verzekeraars aan Goedkoopstofferen te verpanden en de polis van deze verzekering aan Goedkoopstofferen ter inzage te geven.
 5. Indien de koper zijn verplichtingen als in lid 3 en/of 4 bedoeld niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Goedkoopstofferen gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen, waartoe de koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem – zonder dat van de zijde van Goedkoopstofferen een ingebrekestelling daartoe hoeft te worden verzonden – per direct en onmiddellijk ten gunste van Goedkoopstofferen een boete zal worden verbeurd ter grootte van 10% (tien ten honderd) van het door hem verschuldigde per dag dat hij in gebreke blijft. Het door koper verschuldigde bedrag blijft volledig opeisbaar.
 6. Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Goedkoopstofferen op roerende- niet registerzaken die Goedkoopstofferen van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Goedkoopstofferen uit welke hoofde dan ook heeft. Het pandrecht geldt ook ten behoeve van voldoende bepaalbare toekomstige vorderingen die Goedkoopstofferen op de koper eventueel zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Goedkoopstofferen de betreffende roerende zaken onder zich krijgt.
 7. Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de koper verplicht om aan die derde het recht van Goedkoopstofferen mede te delen en haar onverwijld te informeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Goedkoopstofferen zal nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.
 2. De aansprakelijkheid van Goedkoopstofferen is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Goedkoopstofferen.
 3. Goedkoopstofferen is jegens koper niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, daaronder in ieder geval begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade, die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan koper en/of derden zou worden toegebracht door Goedkoopstofferen of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Goedkoopstofferen heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Goedkoopstofferen en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Indienen voor zover op Goedkoopstofferen uit welke hoofde dan ook enige aansprakelijkheid mocht rusten ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens enige handeling, welke Goedkoopstofferen heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als in lid 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid te allen tijde zijn beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd indien en voor zover die aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de schade niet door haar verzekeraar wordt gedekt en/of vergoed, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de koopsom (exclusief omzetbelasting) en/of andere heffingen van de betreffende levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal € 500, (vijfentwintig honderd euro).
 5. Op gebreken in de door Goedkoopstofferen geleverde zaken of verrichte diensten dient de koper binnen acht werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze heeft kunnen constateren, schriftelijk jegens Goedkoopstofferen een beroep te doen, zulks gemotiveerd en met onderbouwing van de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen.
 6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Goedkoopstofferen ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten verjaart door verloop van één jaar na levering.
 7. Voor zover Goedkoopstofferen ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de overeenkomst gebruik maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze voorwaarden voor zover mogelijk ook ten behoeve van hen jegens koper.

Artikel 8: Ontbinding

 1. De bevoegdheid van de koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van Goedkoopstofferen wordt uitgesloten.
 2. Een overeenkomst zal geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, indien en zodra de koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen, onverminderd het recht van Goedkoopstofferen op waarde en schadevergoeding.

Artikel 9: Schadevergoeding

 1. Onverminderd het recht tot schadevergoeding uit hoofde van tekortkoming in de nakoming daarvan zal de koper zijn gehouden aan Goedkoopstofferen alle aanvullende schade te vergoeden, die deze heeft geleden ter zake van tekortkoming door de koper.
 2. Tot de schade als sub 1 behoort in ieder geval:
  • een rente over het niet betaalde gedeelte van vorderingen vanaf de dag van ingang van het koperverzuim tot aan die der algehele voldoening ten belope van 1% per maand;
  • alle kosten van invordering, waaronder begrepen de kosten van retourwissels, kwitanties, protesten, alsmede van naar het redelijk oordeel van Goedkoopstofferen noodzakelijk buitengerechtelijk en gerechtelijk incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering, zulks met een minimum van € 250,– (twee honderd en vijftig euro).

Artikel 10: Overgang van rechten

Indien Goedkoopstofferen jegens de koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, onder bijzondere titel van de koper verkrijgt.

Artikel 11: Toerekening tekortkomingen

 1. Indien Goedkoopstofferen door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Tot de tekortkomingen, waardoor Goedkoopstofferen zijn verplichtingen niet kan nakomen, doch die hem niet kunnen worden toegerekend en die niet kunnen leiden tot schadevergoeding aan de koper, anders dan uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking, behoren onder meer:
 2. Enige tekortkoming als onvermijdelijk gevolg van natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of omstandigheden, oproer en ernstige ongeregeldheden.
 3. Een tekortkoming als gevolg van:
  -stagnatie van de aanvoer van gereed product door onvoorziene weersomstandigheden;

-ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is;
-staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Goedkoopstofferen, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt;

-schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken;

-enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid.

 1. Goedkoopstofferen zal de koper zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer duurt hebben zowel Goedkoopstofferen als de koper – zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden – het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de zaken nog niet geleverd zijn, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of enige andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling.
 3. Indien Goedkoopstofferen bij het intreden van de overmachtstoestand al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Indien Goedkoopstofferen na het tot stand komen van een overeenkomst op goede gronden meent dat de kredietwaardigheid van de koper onvoldoende is dan wel diens betalingen niet of niet binnen de geldende betalingstermijn geschieden, heeft zij het recht, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, van de koper onmiddellijke betaling van dan wel zekerheidsstelling voor het verschuldigde te verlangen onder opschorting van haar afleveringsplicht.

Artikel 12: Betaling

 1. Alle betalingen dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Goedkoopstofferen is te allen tijde gerechtigd contante betaling en vooruitbetaling te vorderen. Wanneer de koper niet in Nederland is gevestigd, zal de betaling vooraf – derhalve voordat de levering plaatsvindt- dienen plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De koper is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting.
 3. Ingeval van liquidatie, faillissement van of aanvraag van surséance van betaling door de koper zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. In een dergelijk geval is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn dus alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar.
 4. Na verloop van de in lid 1 genoemde termijn zal de koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip rente verschuldigd worden conform het in art. 9 lid 2 bepaalde.
 5. In geval vant el ate betaling is Goedkoopstofferen gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere zaken op te schorten, dan wel gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Enige betaling door de koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens de koper,zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente en invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Goedkoopstofferen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaart.
 7. Aan een vertegenwoordiger van Goedkoopstofferen kunnen nimmer bevrijdende betalingen ter zake van het door Goedkoopstofferen geleverde worden gedaan.
 8. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van gelden komen voor rekening van de koper.
 9. Indien Goedkoopstofferen op redelijke gronden twijfelt of de koper in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na te komen waarvan in ieder geval sprake is indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Goedkoopstofferen gerechtigd van de koper te eisen dat vooruitbetaling van tenminste de helft van het overeengekomen bedrag plaats vindt of dat de koper deugdelijke zekerheid stelt. Tot het moment dat de koper dat heeft gedaan is Goedkoopstofferen gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De hoogte van het vooruit te betalen bedrag dan wel de hoogte en vorm van de te stellen zekerheid zal worden bepaald door Goedkoopstofferen.

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

 1. Alle gegevens en bescheiden door Goedkoopstofferen vervaardigd al of niet in het kader van een specifieke opdracht of levering, alsmede de daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten, zijn onvoorwaardelijk eigendom van Goedkoopstofferen. Alle gegevens en bescheiden mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goedkoopstofferen noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of aan derden getoond dan wel ter hand worden gesteld, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. Koper is jegens Goedkoopstofferen aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat derden gegevens en bescheiden hebben gezien of daarover de beschikking hebben.
 2. De door Goedkoopstofferen aankoper afgegeven gegevens en bescheiden worden eigendom van de koper en mogen door deze worden gebruikt, onder voorwaarde dat de koper aan zijn financiële verplichtingen jegens Goedkoopstofferen heeft voldaan. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Goedkoopstofferen.
 3. In geval van gebruikmaking van gegevens en bescheiden, welke Goedkoopstofferen van koper heeft verkregen, of via laatstgenoemde van derden heeft ontvangen, staat koper er jegens Goedkoopstofferen voor in dat met de gebruikmaking van die stukken geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast en vrijwaart koper Goedkoopstofferen tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiende. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld tegen de gebruikmaking door Goedkoopstofferen bezwaar maakt, is Goedkoopstofferen zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond de gebruikmaking der betreffende stukken te staken en van koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Goedkoopstofferen op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat laatstgenoemde tot enig schadevergoeding aan koper gehouden zal zijn.

Artikel 14: Taal

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Duits, Engels en Frans. In geschillen met betrekking tot de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 15: Overige

De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in een eventueel voorkomend geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door Goedkoopstofferen, alsmede op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmee verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Goedkoopstofferen, te weten de Rechtbank te Maastricht, onverminderd het recht van Goedkoopstofferen om de koper in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.